فاز۵ pجنوبی
طبقه ۶ جنوبی
۸۵متری
کلید خام
۱۲ تومن عرصه
۲سال قسط وام
۸۵۰ مالک