فاز۳
چناران ۲
طبقه ۹شمالی
فول معمولی
مدارک به نام
بالا آزاد
1050صافی